Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Kozijn Totaal Service

Artikel 1 Definities
In deze Algemene Voorwaarden worden de hierna volgende termen in de
navolgende betekenis gebruikt:
– Aannemer: , onder Aannemer in deze voorwaarden wordt verstaan :
Kozijn Totaal Service.
– Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van
beroep of bedrijf, of de natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening
van beroep of bedrijf indien de betrokken overeenkomst geen verband
houdt met de beroepsactiviteit van die natuurlijke persoon.
– Opdrachtgever: de wederpartij van Aannemer.
– Overeenkomst: de overeenkomst tussen Aannemer en Opdrachtgever.
– Algemene Voorwaarden: de Algemene Voorwaarden van Aannemer.
– Schriftelijk(e): in geschrift of via een Elektronisch Communicatiemedium.
– Elektronisch Communicatiemedium: email, whatsapp, SMS, het
contactformulier via de website van Aannemer, dan wel een door
Aannemer gehanteerd elektronische communicatiemedium.
– Werkdag(en): maandag tot en met vrijdag met uitzondering van een
algemeen ter plaatse van uitvoering of levering erkende, of door de
overheid dan wel bij of krachtens collectieve arbeidsovereenkomst
voorgeschreven rust- of feestdag, de bouwvak vakantieperiode, dan wel
een andere vakantie- of ADV dag en/of andere collectieve vrije dag.

Artikel 2 Algemeen
1. De bepalingen van de Algemene Voorwaarden gelden voor iedere
huidige en toekomstige aanbieding, offerte en/of overeenkomst tussen
Aannemer en een Opdrachtgever waarop Aannemer de Algemene
Voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze
voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk is afgeweken.
2. De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle
overeenkomsten met Aannemer, voor de uitvoering waarvan derden zijn of
worden ingeschakeld.
3. De Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op
rechtsverhoudingen, anders dan op grond van een overeenkomst.
4. Indien een of meerdere bepalingen in de Algemene Voorwaarden nietig
zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van de
Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. Aannemer en
Opdrachtgever zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter
vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen,
waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de
oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 3 Elektronische communicatie
1. Indien de Opdrachtgever gebruik maakt van een Elektronisch
Communicatiemedium rust op de Opdrachtgever het risico van het gebruik
daarvan en is jegens Aannemer gehouden tot behoorlijke maatregelen ter
voorkoming van onbedoeld en/of onrechtmatig gebruik van dat
Elektronisch Communicatiemedium.
2. Indien de Opdrachtgever een Elektronisch Communicatiemedium
gebruikt of beschikbaar heeft voor berichtenverkeer met Aannemer, dan
wordt de Opdrachtgever jegens Aannemer steeds vermoed de verzender
dan wel ontvanger van een bericht via dat Elektronisch
Communicatiemedium te zijn, behoudens tegenbewijs van de
Opdrachtgever.

Artikel 4 Vertegenwoordiging
1. Opdrachtgever is gerechtigd een of meer vertegenwoordigers aan te
wijzen om als zijn gemachtigde op te treden. Opdrachtgever stelt
Aannemer hier onverwijld Schriftelijk van in kennis. De gemachtigde van
de Opdrachtgever vertegenwoordigt de Opdrachtgever voor zover de
bevoegdheid daartoe uitdrukkelijk en Schriftelijk aan Aannemer is
meegedeeld.
2. Aannemer wordt uitsluitend vertegenwoordigd door de directie van
Aannemer. Aannemer is niet gebonden aan overeenkomsten en/of
afspraken die worden gemaakt met personeelsleden of andere
vertegenwoordigers. Aannemer raakt eerst dan gebonden aan
overeenkomsten of afspraken met personeelsleden of andere
vertegenwoordigers, indien de directie van Aannemer expliciet instemt met
de Overeenkomst of afspraken, dan wel uitvoering geeft aan de
Overeenkomst of afspraken.

Artikel 5 Offertes en prijsopgaves
1. Offertes van Aannemer zijn steeds vrijblijvend en kunnen slechts
Schriftelijk en zonder afwijkingen worden aanvaard. Indien in de acceptatie
voorbehouden of wijzigingen t.o.v. de offerte worden aangebracht, komt in
afwijking van het in het vorige lid bepaalde de Overeenkomst pas tot stand,
indien Aannemer aan de Opdrachtgever bericht heeft met deze afwijkingen
van de offerte in te stemmen of start met de uitvoering van de
werkzaamheden.
2. De termijn voor aanvaarding van offertes bedraagt 30 dagen na de
datum van de offerte.
3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Aannemer niet tot levering van
een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de
opgegeven prijs.

Artikel 6 Verplichtingen van de Opdrachtgever
1. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat Aannemer tijdig beschikt
over:
a. alle informatie waarover Opdrachtgever beschikt, voor zover dit nodig is
om het werk en eventueel onderhoud te realiseren;
b. ongehinderde toegang/bereikbaarheid voor personeel en/of materieel tot
het terrein en/of de locatie waarop het werk moet worden gerealiseerd;
inbegrepen mogelijkheid tot het plaatsen van hijskraan en transportwagen.
c. de werkruimte dient leeg te zijn, tevens de toegang naar deze
werkruimte. Dit volgens beoordeling van Aannemer.
c. de benodigde vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en/of
toestemmingen en zal hierover tijdig navraag doen bij de lokale overheid
(bijvoorbeeld voor (ver)bouwen en/of parkeren op de openbare weg).
d. alle gegevens en/of goederen, waarvan Aannemer aangeeft dat deze
noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te
begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de
Overeenkomst.
e. de locaties van leiding en/of bekabeling en/of andere bekabeling en/of
de resultaten van een Klic melding (https://zakelijk.kadaster.nl/-/klicmelding).
f .bouwtekeningen van de woning, het benodigde tekenwerk en/of de
constructieberekeningen.
2. De Opdrachtgever dient er op eigen kosten en voor eigen rekening en
risico voor te zorgen dat voor de datum van plaatsing aanwezig asbest in
het dak of in de werkomgeving is verwijderd.
3. De Opdrachtgever dient er voor te zorgen dat de ruimte en de toegang
naar de ruimte waar de dakkapel wordt geplaatst vrij is van obstakels en
leeg en ontruimd is. Bij gebreke daarvan is de Aannemer niet aansprakelijk
voor schade.
4. De Opdrachtgever draagt er voor zorg dat Aannemer zijn
werkzaamheden ongestoord kan uitvoeren op het overeengekomen tijdstip
of gedurende de overeengekomen periode op de overeengekomen locatie.
5. Indien aan een of meerdere voorwaarden van dit artikel niet of niet tijdig
is voldaan, heeft Aannemer het recht de uitvoering van de overeenkomst
op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten
volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te
brengen. Het tarief hiervoor binnen 48 uur voor aanvang montage
bedraagt 1250,-.In elk geval zal de oplevertermijn met de duur van de
vertraging worden verlengd, met een minimum van 21 Werkdagen.
6. Opdrachtgever vrijwaart Aannemer voor eventuele aanspraken van
derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade
lijden en welke aan Opdrachtgever toerekenbaar is.
7. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de inhoud van de door hem
opgedragen wijzigingen. De Aannemer zal zo nodig wijzen op de gevolgen
van wijzigingen door de Opdrachtgever. Deze wijzigingen dienen altijd
schriftelijk te worden doorgegeven aan Aannemer.
8. Indien Opdrachtgever levering van bepaalde goederen aan Aannemer
voorschrijft, dan draagt de Opdrachtgever het risico van de functionele
ongeschiktheid van goederen. Hiervan is sprake als goederen naar hun
aard of anderszins niet geschikt zijn voor het doel waarvoor ze blijkens de
Overeenkomst bestemd zijn. Indien Aannemer gerechtvaardigde twijfel
heeft aan de kwaliteit en/of geschiktheid van door Opdrachtgever
voorgeschreven, dan is Aannemer gerechtigd zijn verplichtingen uit hoofde
van de Overeenkomst op te schorten, tot de Opdrachtgever overtuigend
bewijs levert van de functionele geschiktheid.
9. Opdrachtgever mag, behoudens Schriftelijke goedkeuring van
Aannemer zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst
noch geheel noch gedeeltelijk aan een ander overdragen.

Artikel 7 Verplichtingen van de Aannemer
1. Aannemer zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en
overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander
op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
Aannemer zal Overeenkomst zodanig uitvoeren dat de prestatie voldoet
aan de uit
de Overeenkomst voortvloeiende voorschriften en uitgaande van het
normale gebruik waarvoor de prestatie bestemd is.
2. Aannemer is bevoegd (onderdelen van) het werk door (zelfstandige)
hulppersonen te laten verrichten.
Algemene Voorwaarden van Kozijn Totaal Service
3. Aannemer is niet verplicht te contracteren met een door Opdrachtgever
aangegeven hulppersoon, indien Aannemer de contractvoorwaarden van
deze hulppersoon niet wenst te accepteren. De Opdrachtgever vrijwaart
Aannemer voor alle gevolgen (zoals schade, boetes en/of kosten) die
verband houden met de Wet Arbeid Vreemdelingen voor de inschakeling
van hulppersonen die door de Opdrachtgever zijn aangewezen.
4. Aannemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook,
doordat Aannemer is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte
onjuiste en/of onvolledige gegevens, of voor de functionele ongeschiktheid
van goederen.
5. Aannemer is gerechtigd fasen of elementen ter toetsing of goedkeuring
aan de Opdrachtgever voor te leggen.
6. Aannemer dient de werkzaamheden zodanig te verrichten dat noch de
Opdrachtgever noch derden nodeloos hinder hebben en dat schade aan
persoon, goed of milieu zoveel mogelijk wordt beperkt.
7. Aannemer is gerechtigd tijdens de werkzaamheden op het werkterrein
reclame aan te brengen.
8. Aannemer is niet verder gehouden dan een globale toetsing van door of
vanwege de klant verstrekte informatie, ontwerpen, tekeningen,
berekeningen en bestekken aan de normen van bouw. De controle door de
aannemer van door de klant te leveren goederen zal niet meer omvatten
dan een uitwendige visuele inspectie op zichtbare schade, controle van
aantallen en/of afmetingen.
9. Aannemer voert geen garanties uit die door derden worden gegeven
(bijvoorbeeld fabrieksgaranties).
10. Indien Aannemer opdracht krijgt voor het uitvoeren van
fabrieksgaranties, dan worden deze uitgevoerd op basis van nacalculatie
tegen de op het moment van opdrachtverlening bij Aannemer geldende
uurtarieven.

Artikel 8 Vergunningen e.d. en bodem
1. Indien schriftelijk is overeengekomen dat Aannemer zorg draagt voor de
benodigde vergunningen, ontheffingen, beschikkingen, toestemmingen en
verklaringen, dan is Opdrachtgever verplicht Aannemer alle benodigde
medewerking te verlenen ter verkrijging hiervan.
2. Indien een vergunning, ontheffing, beschikking, toestemming of
verklaring redelijkerwijs niet wordt verleend of niet tijdig is of zal worden
verleend, zullen partijen met elkaar overleggen en zo nodig de
Overeenkomst wijzigingen of ontbinden. In geval van ontbinding is artikel
16 van overeenkomstige toepassing.
3. Aannemer is niet aansprakelijk voor de gevolgen van asbest en/of
verontreiniging die tijdens de uitvoering van de werkzaamheden wordt
aangetroffen op of in het terrein of opstallen. Aannemer zal de asbest en/of
verontreiniging niet verwijderen. Opdrachtgever dient hiervoor voor eigen
rekening en risico een specialistisch bedrijf in te schakelen.

Artikel 9 Termijnen
1. Leverings- of opleveringstermijnen zijn indicatief en geven de
Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of
schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de Opdrachtgever uit
welke hoofde ook jegens Aannemer en/of diens hulppersonen in verband
met een overeenkomst of uit hoofde van onrechtmatige daad vervallen
door verloop van één jaar na het moment waarop de Opdrachtgever
bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze
rechten en/of bevoegdheden.
3. In afwijking van lid 2 geldt voor de Opdrachtgever die handelt in de
hoedanigheid van Consument een verjaringstermijn van een jaar.
4. Stuitingshandelingen kunnen uitsluitend geschieden middels
aangetekende brief of middels deurwaardersexploot.

Artikel 10 Modellen, kleuren, afwijkingen
1. De Opdrachtgever dient goederen die gemonteerd worden door
Aannemer tijdig en voor montage te keuren op juiste kwaliteit, kleur of
afwijkingen en deze voor montage schriftelijk te melden aan Aannemer. Bij
gebreke daarvan worden de te monteren goederen geacht te zijn
goedgekeurd en conform de Overeenkomst en op dat moment vervalt het
recht van reclame. De kosten van demontage / vervanging worden na
afloop van deze termijn op basis van regie als meerwerk in rekening
gebracht bij de Opdrachtgever, ten het bij Aannemer geldende uurtarief.
2. Modellen, proefmonsters en/of schetsen die worden getoond door de
Opdrachtgever en/of Aannemer gelden als een voorbeeld bij benadering.
Er kunnen verschillen optreden in materialen qua uitstraling, kleur en/of
glansgraad. Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk en anderzijds
het oorspronkelijke ontwerp, tekeningen, model, kleur, glansgraad en/of
uitstraling, kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding
van de Overeenkomst noch voor schadevergoeding.

Artikel 11 Prijzen en facturatie
1. De door Aannemer gehanteerde tarieven en prijzen zijn in EURO en
inclusief BTW. Voor niet consumenten zijn gehanteerde tarieven en prijzen
in EURO exclusief BTW. Heffingen van overheidswege (anders dan BTW),
alsmede eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten,
waaronder parkeerkosten, verkeersvoorzieningen (voor bijvoorbeeld de
hijskraan), verzend-, vervoers-, opslag-, verpakkings- en
administratiekosten zijn niet inbegrepen in de prijs, tenzij expliciet en
anders aangegeven in de offerte of overeenkomst.
2. Elke gedeeltelijke levering, waaronder tevens begrepen leveringen van
onderdelen van een samengestelde opdracht, kunnen afzonderlijk worden
gefactureerd.
3. De Aannemer is gerechtigd om het werk in door Aannemer te bepalen
termijnen te factureren. Bij overschrijding van de betalingsverplichtingen is
Aannemer gerechtigd om de werkzaamheden op te schorten.
4. Indien geen prijs is overeengekomen, slechts bij wijze van indicatie een
prijs is gegeven, dan wel sprake is van meerwerk, dan wordt de het loon
van Aannemer op nacalculatie berekend tegen de gangbare tarieven van
Aannemer, vermeerderd met de door Aannemer gemaakte kosten.
5. Een prijsindicatie is geen richtprijs. Door Aannemer genoemde prijzen
gelden slechts als richtprijs indien Aannemer een prijs Schriftelijk en
expliciet heeft aangeduid als richtprijs.
6. In afwijking van artikel 7:752 lid 2 BW mag een door Aannemer
opgegeven richtprijs maximaal 20% worden overschreden.
7. Aannemer mag prijsstijgingen doorberekenen, indien Aannemer kan
aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en uitvoering van de
Overeenkomst significante prijswijzigingen (van 5% of meer) hebben
voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld, materialen, lonen, grondstoffen
of huurprijzen. Een Opdrachtgever die Consument is, is in geval van
prijsstijging binnen drie (3) maanden na het sluiten van de Overeenkomst
gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, tenzij Aannemer alsnog bereid
is de Overeenkomst uit te voeren op basis van de oorspronkelijke prijs. In
geval van ontbinding is artikel 16 van overeenkomstige toepassing.
8. De Aannemer is gerechtigd om de door Aannemer gehanteerde
uurtarieven en/of eenheidsprijzen jaarlijks per 1 januari te indexeren
conform de consumentenprijsindex (CPI).

Artikel 12 Wijziging van de Overeenkomst
1. De Opdrachtgever is gerechtigd om wijzigingen aan Aannemer op te
dragen. Aannemer zal daarbij zo veel als mogelijk is aangeven of een
wijziging meer- of minderwerk met zich mee brengt.
2. Aannemer is niet verplicht een door Opdrachtgever opgedragen
wijziging uit te voeren indien:
a. de wijziging niet Schriftelijk is opgedragen, of
b. de uitvoering van de wijziging een naar maatstaven van redelijkheid en
billijkheid onaanvaardbare verstoring van de werkzaamheden tot gevolg
zou hebben, of
c. de uitvoering van de wijziging tot gevolg zou hebben dat Aannemer zou
worden verplicht tot werkzaamheden die zijn technische kennis en/of
capaciteit te boven gaan, of
d. de uitvoering van de wijziging voor Aannemer naar maatstaven van
redelijkheid en billijkheid, gelet op de wederzijdse belangen,
onaanvaardbaar zou zijn.
3. Indien Aannemer weigert een opgedragen wijziging uit te voeren, zal zij
dit zo spoedig mogelijk de Opdrachtgever meedelen.
4. Aannemer is gerechtigd documenten of werkzaamheden te wijzigingen,
voor zover het resultaat ervan beantwoord aan de bepalingen van de
Overeenkomst.
5. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat voor een
behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten
werkzaamheden te wijzigen en/ of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in
onderling overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
6. Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd en/
of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor
worden beïnvloed. Aannemer zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk
hiervan op de hoogte stellen. Opdrachtgever wordt geacht alsdan in te
stemmen met de termijnverlenging.
7. Indien de wijziging en/ of aanvulling op de Overeenkomst financiële en/
of kwalitatieve consequenties heeft, zal Aannemer de Opdrachtgever
hierover zo spoedig mogelijk inlichten.
8. In afwijking van het te dezen bepaalde zal Aannemer geen meerkosten
in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is
van omstandigheden die aan hem kunnen worden toegerekend.

Artikel 13 Betalingsvoorschriften
Algemene Voorwaarden van Kozijn Totaal Service
1. Betaling dient te geschieden middels drie facturen, aanbetaling 40% te
betalen( eerste factuur) binnen 5 werkdagen na ontvangst, tweede factuur
50% dient uiterlijk een dag voor montage betaald te zijn en de laatste
factuur van 10% dient te worden voldaan binnen 5 werkdagen na
oplevering/ontvangst factuur op een door Aannemer aan te geven wijze in
de valuta waarin is gefactureerd. De aannemer is gerechtigd een ander
facturatie schema aan te houden.
2. Opdrachtgever dient eventuele bezwaren tegen de factuur van
Aannemer binnen 8 dagen na factuurdatum Schriftelijk kenbaar te maken
aan Aannemer, bij gebreke waarvan Opdrachtgever geacht wordt te
hebben ingestemd met de factuur en het factuurbedrag. Bezwaren tegen
de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
3. Korting en/of verrekening is niet toegestaan indien de Opdrachtgever
handelt in de uitoefening van beroep en/of bedrijf. Overigens dient
verrekening door de Opdrachtgever in geval van gebreken in verhouding te
staan tot eventuele opleverpunten.
4. De Opdrachtgever raakt direct in verzuim door het enkel verstrijken van
een betalingstermijn. De Opdrachtgever raakt na het verstrijken van een
betalingstermijn een contractuele rente verschuldigd van 1% per maand,
tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is in welk geval de wettelijke
(handels)rente geldt. Voor Opdrachtgevers die niet handelen in de
uitoefening van beroep en/of bedrijf geldt een contractuele rente van
0,70% per maand. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden
berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het
moment van voldoening van het volledige bedrag.
5. In de volgende gevallen:
• fusie
• vervreemding van (een deel van) de onderneming van
Opdrachtgever
• liquidatie van (een deel van) de onderneming van Opdrachtgever
• een (aanvraag tot) faillissement van Opdrachtgever
• (conservatoir) beslag ten laste van de Opdrachtgever
• een (aanvraag tot toepassing van) surseance van betaling t.b.v.
Opdrachtgever of een startverklaring op grond van de WHOA
deponeert
• indien de Opdrachtgever Nederland metterwoon verlaat
• indien de Opdrachtgever onder bewind wordt gesteld
• indien de Opdrachtgever toelating tot de schuldsanering
• belangrijke wijzigingen in de bedrijfsleiding van de
Opdrachtgever
zijn de vorderingen van Aannemer direct opeisbaar.
6. Aannemer heeft het recht de door de Opdrachtgever gedane betalingen
te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten,
vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in
mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Aannemer kan, zonder
daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de
Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.
Aannemer kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien
daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de
kosten worden voldaan.
7. De Opdrachtgever is bij overschrijding van een betalingstermijn jegens
Aannemer buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Indien de
Opdrachtgever handelt in de uitoefening van beroep en/of bedrijf zijn de
buitengerechtelijke incassokosten minimaal € 250,- per factuur.

Artikel 14 Oplevering
1. Dakkappelen worden casco opgeleverd, tenzij expliciet anders
bedongen in de overeenkomst. Indien de Opdrachtgever de dakkappel
afwerkt voordat opleverpunten zijn afgewerkt, dan is dat voor rekening en
risico van de Opdrachtgever.
2. Het werk van de Aannemer wordt als opgeleverd beschouwd indien:
a. de Opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd.
b. het werk door de Opdrachtgever in gebruik is genomen, dan wel het
gedeelte dat door de Opdrachtgever in gebruik is genomen;
c. Aannemer Schriftelijk aan Opdrachtgever heeft meegedeeld dat het
werk is voltooid en Opdrachtgever niet binnen 5 Werkdagen na de dag van
die mededeling Schriftelijk kenbaar heeft gemaakt dat het werk niet is
goedgekeurd onder vermelding van de opleverpunten;
d. Opdrachtgever het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of
ontbrekende onderdelen die binnen de gangbare betalingstermijn van
facturen (met een minimum van 21 Werkdagen) kunnen worden hersteld of
na geleverd en die ingebruikname van het werk niet in de weg staan.
3. Keurt Opdrachtgever het werk niet goed, dan is de Opdrachtgever
verplicht de Aannemer in de gelegenheid te stellen tot het leveren van
herstel met een termijn van tenminste 21 Werkdagen, te rekenen vanaf de
Schriftelijke melding van opleverpunten door de Opdrachtgever.
4. De toezending van de laatste termijnfactuur aan de Opdrachtgever geldt
als een mededeling dat het werk is voltooid en (uitgezonderd
meer/minderwerk) gereed is voor oplevering. Het eerste oplevermoment
zoals vastgesteld in voorgaande leden geldt.
5. Opdrachtgever vrijwaart Aannemer voor aanspraken van derden voor
schade aan niet opgeleverde delen van het werk veroorzaakt door het
gebruik van reeds opgeleverde delen van het werk.
6. Voor iedere dag of gedeelte daarvan:
a. dat de Aannemer het overeengekomen werk niet ongestoord kan
uitvoeren, en/of
b. door de Opdrachtgever een betalingstermijn wordt overschreden, en/of
c. de Opdrachtgever anderszins niet de benodigde informatie verstrekt,
dan wordt de oplevertermijn verlengt met een volledige Werkdag voor
iedere dag dat de tekortkoming voortduurt.
7. De Opdrachtgever dient de Aannemer in de gelegenheid te stellen om
opleverpunten conform de opleverbon uit te voeren. Indien de
Opdrachtgever een geplande datum voor herstel van de opleverpunten
annuleert en/of verzet, dan is de Opdrachtgever vanaf dat moment de
laatste termijn van de aanneemsom verschuldigd.
8. De Opdrachtgever kan zich na de oplevering, gedurende een
overeengekomen garantieperiode, enkel beroepen op garantie indien de
volledige aanneemsom inclusief meerwerk is voldaan.

Artikel 15 Eigendomsvoorbehoud en zekerheid
1. Alle door Aannemer geleverde zaken blijven eigendom van Aannemer
totdat de Opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met
Aannemer gesloten overeenkomsten is nagekomen.
2. De Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud
vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud
geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is
Opdrachtgever verplicht Aannemer zo spoedig mogelijk daarvan op de
hoogte te stellen.
4. Voor het geval dat Aannemer zijn in dit artikel aangeduide
eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever reeds nu
onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Aannemer of door
deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de
eigendommen van Aannemer zich bevinden en die zaken mede terug te
nemen.
5. Indien de door Aannemer geleverde goederen op de locatie van het
werk en/of een opslaglocatie en/of de vestiging van de Opdrachtgever zijn
vermengd met goederen van derden of de Opdrachtgever, dan gelden de
door Aannemer aangewezen goederen tot het aantal en dezelfde soort als
zijnde de goederen van de Aannemer.
6. Tot zekerheid voor de nakoming van zijn huidige en toekomstige
betalingsverplichtingen jegens de Aannemer verpandt de Opdrachtgever
aan Aannemer al zijn huidige en/of toekomstige vorderingen (hierna:
“goederen”) uit huidige en/of toekomstige rechtsverhoudingen aan de
Aannemer. In geval van openbaarmaking van de verpanding aan de
debiteur is Aannemer ook gerechtigd toekomstige vorderingen uit hoofde
van toekomstige rechtsverhoudingen te verpanden. Aannemer is steeds
gerechtigd de verpanding van de goederen te registreren bij de
Belastingdienst en de verpanding van de goederen mee te delen aan
crediteuren van de Opdrachtgever en betaling te ontvangen. De Aannemer
is onherroepelijk gemachtigd om de goederen (al dan niet via een
procuratiehouder) namens de Opdrachtgever aan zichzelf te verpanden.
Dit artikel is alleen van toepassing op Opdrachtgevers die handelen in de
uitoefening van beroep en/of bedrijf.

Artikel 16 Beëindiging van de overeenkomst en/of opschorting
1. Aannemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten
of de Overeenkomst te ontbinden, indien:
– Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig
nakomt.
– na het sluiten van de Overeenkomst Aannemer ter kennis gekomen
omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de
verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen
dat de Opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is
de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar
rechtvaardigt.
– Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is zekerheid
te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst
en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld,
vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor
onredelijk is vertraagd.
– Opdrachtgever het vrije beheer over zijn vermogen verliest, dan wel een
aanvraag heeft gedaan, dan wel is betrokken in een aanvraag tot
Algemene Voorwaarden van Kozijn Totaal Service
ontbinding van de (huwelijksgoederen)gemeenschap waarvan
Opdrachtgever deelgenoot is.
– (conservatoir en/of executoriaal) beslag wordt gelegd ten laste van
Opdrachtgever
– een verzoek tot faillissement is aangevraagd tegen Opdrachtgever, dan
wel sprake is van (Voorlopige) surseance van betaling, dan wel een
aanvraag is gedaan door Opdrachtgever tot toelating tot de WSNP.
– het perceel waarop de werkzaamheden door Aannemer worden of zijn
uitgevoerd te koop wordt gezet.
– de Opdrachtgever Nederland metterwoon verlaat.
2. Indien Opdrachtgever de Overeenkomst ontbindt, annuleert, opzegt, of
anderszins beëindigt, dan heeft Aannemer aanspraak op een vergoeding
overeenkomstig artikel 7:764 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 17 Aansprakelijkheid
1. De Opdrachtgever is jegens Aannemer gehouden het werk en zijn
(on)roerende goederen en/of hulppersonen te verzekeren en verzekerd te
houden tegen schade, verlies en/of diefstal.
2. De aansprakelijkheid van Aannemer is beperkt tot het bedrag dat onder
de door Opdrachtgever afgesloten verzekering wordt uitgekeerd. Indien de
verzekeraar niet tot uitkering overgaat of indien het voorval niet onder de
verzekering valt, is de aansprakelijkheid van Aannemer beperkt tot een
bedrag ter grote van 15% van de gefactureerde en betaalde aanneemsom
of prijs. De totale aansprakelijkheid van Aannemer jegens de betrokken
Opdrachtgever(s) bedraagt in geen geval meer dan vijfentwintighonderd
euro en nul eurocent.
2. Aannemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder
begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade
door bedrijfsstagnatie.
3. De maximumbedragen in dit artikel gelden niet indien de schade is
ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van
Aannemer.
4. In geval van schademeldingen geldt een eigen risico van de
Opdrachtgever van duizend euro.
5. Aannemer is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die
ontstaat doordat of nadat Opdrachtgever het werk na oplevering in gebruik
heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd,
respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of
verwerken of aan derden heeft doen leveren.
6. Iedere beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid in deze Algemene
Voorwaarden kan ook door (toe)leveranciers of hulppersonen van
Aannemer worden ingeroepen jegens de Opdrachtgever.

Artikel 18 Overmacht
1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting,
indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die
niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling
of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden in ieder geval
begrepen doch niet beperkt tot (dreiging of gevolgen van): oorlog,
oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, onlusten, terrorisme, werkstaking,
bedrijfsbezetting, uitsluiting, brand, milieu- en waterschade, overstroming,
overheidsmaatregelen, storingen in de levering van energie en
bedrijfsbenodigdheden, bouwstop, onbeschikbaarheid van
hulppersonen/toeveranciers of machines, plotselinge
arbeidsongeschiktheid van werknemers, epidemie, pandemie, storingen in
het computernetwerk, onwerkbare dagen, werkstaking, regen en/of
onwerkbaar weer (zulks ter beoordeling van Aannemer) en overige
gebeurtenissen welke kunnen leiden tot stagnatie in de geregelde gang
van zaken binnen een kantoor en die niet in redelijkheid voor rekening of
risico komen van Aannemer, worden die verplichtingen opgeschort tot het
moment dat Aannemer alsnog in staat is op de overeengekomen wijze na
te komen, zonder dat Aannemer in verzuim raakt ten aanzien van de
nakoming van haar verplichtingen en zonder dat zij tot enige
schadevergoeding kan worden gehouden.
3. In geval van overmacht wordt in overleg met de Opdrachtgever een
nieuwe datum voor levering gepland.
4. Aannemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de
omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat
Aannemer zijn verbintenis had moeten nakomen.
5. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de
verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer
duurt dan 6 maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te
ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere
partij.
6. Voor zoveel Aannemer ten tijde van het intreden van overmacht
inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de Overeenkomst is
nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is artikel 16 lid 2 van
overeenkomstige toepassing.

Artikel 19 Intellectuele eigendom en auteursrechten
1. Alle rechten van intellectueel eigendom berusten bij Aannemer.
2. Alle door Aannemer eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen,
schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn
uitsluitend bestemd om door de Opdrachtgever te worden gebruikt en
mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Aannemer
worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden
worden gebracht tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders
voortvloeit.
3. Ieder gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking van de werken dat
buiten het gebruiksrecht van lid 2 valt, wordt beschouwd als een schending
van het auteursrecht. Opdrachtgever zal een onmiddellijk opeisbare en niet
voor rechterlijke matiging vatbare boete van eenmaal het factuurbedrag
voor de werken, althans het factuur en/of overeengekomen bedrag
waarvan de werken deel uitmaken, per inbreukmakende handeling betalen
aan Aannemer, onverminderd het recht van Opdrachtnemer om haar
schade door de inbreuk vergoed te krijgen of andere rechtsmaatregelen te
mogen treffen teneinde de inbreuk te doen beëindigen.

Artikel 20 Geschillen
1. Op elke huidige en toekomstige overeenkomst tussen Aannemer en de
Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Het Weens
Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
2. De Nederlandse rechter is bevoegd kennis te nemen van geschillen uit
hoofde van de huidige en/of toekomstige overeenkomst en/of Algemene
Voorwaarden en/of andere rechtsbetrekkingen.
— versie 14 februari 2023 —