Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Kozijn Totaal Service

Artikel 1 : Algemeen

1.1 Kozijn Totaal Service B.V.  gevestigd te Loerbeek, KvK 83286292, zaak doende Matjeskolk 10, 7037 DZ te Beek is de gebruiker van deze Algemene Voorwaarden en zal in deze voorwaarden worden aangeduid als “KTS”.

1.2 Onder “Koper” wordt verstaan iedere (rechts-)persoon tot wie KTS een aanbieding richt en/of die aan KTS een opdracht verstrekt en/of waarmee KTS een overeenkomst sluit tot levering van goederen en/of diensten.

1.3 Indien de “Koper” een onderneming drijft, een eenheid die een economische activiteit uitvoert, gelden in bepaalde gevallen afwijkende- en/of aanvullende voorwaarden, als in deze Algemene Voorwaarden aangegeven.

1.4 Onder “Overeenkomst” wordt verstaan: de tussen KTS en Koper tot stand gekomen overeenkomst.

1.5 Onder “Product” en/of “Producten” worden verstaan alle zaken waarvan de levering aan Koper met toepassing van deze Algemene Voorwaarden is overeengekomen en/of die feitelijk zijn of worden geleverd.

1.6 Onder “ Vergunning(en)” wordt verstaan alle vergunningen, goedkeuringen die betrekking hebben op het werk, zoals (bouw)vergunningen, vergunningen voor het plaatsen van kraan- en steigerwerk.

Artikel 2 : Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van KTS, op alle opdrachten die KTS aanvaardt en overeenkomsten die KTS sluit.

Artikel 3 : Het Aanbod

3.1 Een aanbod van KTS is 2 maanden geldig, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

3.2 Indien een aanvaarding door Koper van het aanbod afwijkt, dan geldt dit als een nieuw aanbod van Koper en als verwerping van het aanbod van KTS.

3.3 Eventuele afbeeldingen opgenomen in het aanbod of op andere momenten door KTS verstrekt, dienen slechts ter illustratie. Hoewel KTS tracht daarmee een zo goed mogelijk beeld te geven, maken deze afbeeldingen geen deel uit van het aanbod en kunnen deze dus geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, omdat Product/Producten niet alle eigenschappen bezit die op de afbeeldingen zijn weergegeven, waaronder een specifieke kleur.

3.4 De prijzen zijn exclusief BTW, tenzij het bedrag aan BTW nadrukkelijk wordt vermeld als onderdeel van de totaalprijs.

3.5 Wanneer de Koper zelf de maatvoering en/of andere specificaties doorgeeft aan KTS en KTS de Producten levert volgens die specificaties, dan kan KTS niet verantwoordelijk worden gehouden voor de gevolgen van onjuistheden in de door Koper opgegeven specificaties.

Artikel 4 : Totstandkoming

De Overeenkomst komt tot stand door de tijdige ontvangst door KTS van de schriftelijke aanvaarding van de orderbevestiging door Koper.

De betaling van de (eerste) factuur van KTS wordt daarbij ook aangemerkt als aanvaarding en de totstandkoming van de Overeenkomst.

Artikel 5 : Annuleren

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt, kan de overeenkomst tussen KTS en Koper niet worden geannuleerd.

Artikel 6 : Onverwachte omstandigheden

6.1 Indien KTS het werk van de Afnemer bezoekt om in te meten en KTS constateert zichtbare voor het werk relevante gebreken van de onroerende zaak waaraan het werk wordt verricht, dan is KTS gerechtigd

tot ontbinding van de overeenkomst, al dan niet onder het doen van een nieuw aanbod.

6.2 KTS behoudt zich het recht de montage te verplaatsen, door weersomstandigheden die van invloed zijn op de uit te voeren werkzaamheden.

Artikel 7 : Vergunningen

7.1 Koper zorgt er voor dat KTS tijdig kan beschikken over de voor haar werk benodigde Vergunning(en) en/of ontheffingen. Indien niet alle benodigde Vergunning(en) beschikbaar zijn op het moment van aanvang van de werkzaamheden, komen de gevolgen daarvan voor rekening van Koper, waaronder de extra kosten die daardoor voor KTS ontstaan.

7.2 Indien Vergunning(en) benodigd zijn voor het uitvoeren van de opdracht, wordt de Overeenkomst gesloten onder de ontbindende voorwaarde, dat deze Vergunning(en) door het bevoegd gezag door de betreffende instantie niet wordt verleend.

7.3 Is de Overeenkomst gesloten onder de ontbindende voorwaarde, dat Koper een bouwvergunning kan verkrijgen, dan dient de benodigde vergunning zo spoedig mogelijk (uiterlijk binnen 30 dagen) na totstandkoming van de Overeenkomst te worden aangevraagd door Koper en te voldoen aan de eisen die de betreffende instantie aan die aanvraag stelt.

7.4 Zodra alle benodigde Vergunning(en) zijn verleend stuurt Koper een kopie daarvan aan KTS. Alle overeengekomen levertijden worden tot dat moment opgeschort. Pas na ontvangst daarvan door KTS, zal KTS de benodigde materialen bestellen en gaan de levertijden lopen.

7.5 Wordt de Vergunning geweigerd door de betreffende instantie, dan dient Koper deze afwijzing en de aanvraag binnen een week na ontvangst van de afwijzing in kopie toe te sturen aan KTS om een beroep te kunnen doen op de ontbindende voorwaarde. Koper dient het beroep op de ontbindende voorwaarde schriftelijk te doen aan het adres van KTS.

7.6 Indien KTS een opdracht krijgt van Koper om een Vergunning aan te vragen bij de desbetreffende gemeente/instantie, betaalt Koper, onverwijld de overeengekomen kosten, ongeacht of de vergunning wel of niet wordt verleend.

7.7 KTS behoudt zich het recht om na een eerste afwijzing van de Vergunning(en), de overeenkomst te ontbinden. KTS is ook gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, indien sinds de datum waarop het Aanbod is gedaan een termijn is verstreken van 2 maanden en op dat moment de benodigde Vergunning(en) nog niet zijn verkregen.

Artikel 8 : Betaling

KTS hanteert de volgende betalingsvoorwaarden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen:

40% Binnen 7 dagen na ontvangst door Koper van de opdracht-bevestiging van KTS.

40% Eén dag voor aanvang start werkzaamheden.

20% Binnen 2 dagen na oplevering en alsmede eventuele verschuldigde kosten voor meerwerk die zijn ontstaan tijdens het werk.

Artikel 9 : Niet tijdige betaling

9.1 De Koper is in verzuim vanaf het verstrijken van de betaaltermijn. KTS zendt na het verstrijken van die datum aan de Koper één betalingsherinnering, die zal gelden als ingebrekestelling. Hierdoor heeft de Koper de gelegenheid alsnog binnen 14 dagen na ontvangst van de betalingsherinnering te betalen, onverlet het recht van KTS de verdere werkzaamheden of leveranties op te schorten tot de overeengekomen betaling heeft plaatsgevonden.

9.2 Over niet op tijd betaalde bedragen is KTS gerechtigd de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen, vanaf het verstrijken van de betaaltermijn tot de dag van ontvangst van het verschuldigde bedrag.

Artikel 10 : Eigendomsvoorbehoud

10.1 De door KTS geleverde Producten en nog te leveren Producten blijven eigendom van KTS totdat Koper aan al haar (betalings-)verplichtingen heeft voldaan.

10.2 Indien de Koper door omstandigheden desalniettemin Product/Producten in eigendom verkrijgt, is de Koper gehouden, zolang nog geen betaling heeft plaatsgevonden, op eerste verzoek van KTS toe te laten tot Product / Producten en te gedogen dat deze geleverde Product/Producten demonteert, afscheidt van zaken waarvan het deel is gaan uitmaken en Product/Producten meeneemt. De Koper dient zelf zorg te dragen voor herstelwerkzaamheden die zijn ontstaan door het demonteren. Indien Koper hieraan niet volledige medewerking verleent, is KTS gerechtigd de rechter (al dan niet bij wijze van voorlopige voorziening) te verzoeken om dwangmiddelen op te leggen om deze medewerking af te dwingen. Op het moment dat Product/Producten wordt afgescheiden van andere zaken, wordt Koper geacht het eigendom er van te hebben overgedragen aan KTS.

Artikel 11 : Verplichting KTS

11.1 KTS zal het werk deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uitvoeren en KTS neemt de daarop van toepassing zijnde voorschriften in acht.

11.2 Het bepaalde in art. 6.1 is niet van toepassing, wanneer niet wordt ingemeten door KTS en/of er geen bezichtiging door KTS plaatsvindt en de Koper zelf de informatie aanlevert aan KTS, waarop het aanbod wordt gebaseerd.

Artikel 12 : Verplichting Koper

12.1 Koper stelt KTS in de gelegenheid het werk te verrichten en Koper dient voldoende ruimte te creëren rondom het werk, zowel binnen als buiten, daarbij rekening houdend met ruimte om eventuele steigers en kraan te plaatsen.

Daarnaast is de Koper verantwoordelijk voor het afdekken van vloeren, trappen en meubilair. De Koper stelt tevens de benodigde aansluitingen aan voorzieningen als elektra en water beschikbaar voor het werk.

12..2 Koper draagt het risico en de gevolgen van: a. onjuistheden in de omschrijving van door Koper opgedragen werkzaamheden;
a. onjuistheden in de door Koper verlangde constructies en werkwijzen;
b. gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;
gebreken in materialen of hulpmiddelen die door Koper ter beschikking zijn gesteld;
c. onjuistheden in de door of namens Koper verstrekte gegevens.

Artikel 13: Leveringen

13.1 Door KTS opgegeven levertijden zijn altijd indicatief en overschrijding daarvan kan niet leiden tot enige aanspraak van Koper, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. In geval van overschrijding van de aangegeven levertijd, kan Koper KTS schriftelijk in gebreke stellen onder vermelding van een redelijke termijn tot nakoming, die echter tenminste 6 weken zal bedragen en overigens in acht zal nemen welke termijn KTS als gevolg van de omstandigheden van het geval nodig zal hebben om de levering naar behoren te verrichten.

13.2 KTS kan de producten in gedeelten leveren, tenzij een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Wanneer de zaken in gedeelten worden geleverd, is KTS bevoegd de deellevering afzonderlijk te factureren. Het risico van de producten gaat over op de Koper op het moment van levering, ook al is de eigendom van de zaak nog niet overgedragen.

13.3 Aanvullend geldt voor de Koper die een onderneming drijft, als bedoeld in artikel 1.3, dat de producten door de Koper dienen te worden opgehaald, af fabriek te Beek, waarbij het moment van afgifte door KTS aan Koper of de transporteur aan het adres van KTS geldt als moment van levering, óók wanneer het transport ten behoeve van de Koper is geregeld door KTS. Eventuele opslag van de Producten nadat KTS Koper op de hoogte heeft gebracht dat de Producten voor afgifte gereed staan, zal door KTS worden geregeld in afwachting van instructies van de Koper. Deze opslag zal voor rekening en risico van de Koper plaatsvinden.

Artikel 14 : Meerwerk

14.1 Meerwerk voortvloeiende uit het werk en/of op verzoek van de Koper verrichte aanvullingen en/of wijzigingen van de overeenkomst zijn voor rekening van de Koper met hantering van de aan Koper kenbaar gemaakte tarieven.

14.2 Kostenverhogende omstandigheden die niet te wijten zijn aan KTS worden in rekening gebracht als meerwerk. 14.3 Het ontbreken van een schriftelijke opdracht tot meerwerk laat de aanspraken van KTS op betaling daarvan onverlet.

Artikel 15 : Garanties

15.1 Op de Producten heeft de Koper de volgende garantie, inclusief de minimum wettelijke garantie:
a. Dakkapel: 10 jaar, met uitzondering van garanties op hieronder genoemde Producten, indien er voor zover die zijn toegepast in de dakkapel.
b. Aluminium (kozijn ) profielen : 10 jaar
c. Kunststof (kozijn )profielen : 10 jaar, uitgezonderd kozijnprofielen met Dekorfolie : 5 jaar
d. Op condensvorming in het Glas : 10 jaar
e. Kanaalplaten : 10 jaar, uitgezonderd condensvorming
f. Terrasoverkappingen : 10 jaar
g. Zonwering, Rolluiken, Screens, incl. evt. motoren : 5 jaar
h. Airconditioning : 2 jaar
i. Beslag ramen en deuren : 2 jaar
j. Insectenwering : 1 jaar
k. Overige producten : 2 jaar

(niet van toepassing op overige materialen die worden toegepast in een dakkapel ).

Bovenstaande garanties omvatten reparaties/arbeidsloon, onderdelen en voorrijkosten. KTS is te allen tijde gerechtigd zelf de reparaties en andere werkzaamheden te verrichten, dan wel daarvoor een door haar te bepalen derden in te schakelen. De garanties omvat niet het arbeidsloon en voorrijkosten van derde, die niet van KTS opdracht hebben gekregen tot het verrichten van die werkzaamheden.

15.2 Indien de Koper een onderneming betreft als bedoeld in artikel 1.3, dan is de garantie (in afwijking van het vorige lid) beperkt tot reparatie aan het adres van KTS en tot het leveren van nieuwe onderdelen. Voor reparatie dienen de producten bij KTS door Koper te worden afgegeven.

15.3 Er kan geen aanspraak worden gemaakt op de garantie:

a. bij beschadiging van de producten door de Koper en/of derden, zowel in geval van opzet, als in geval van nalatigheid als in andere gevallen;
b. bij onoordeelkundig gebruik of gebrek aan voldoende onderhoud door Koper en/of derden; c. bij normale slijtage;
c. in geval van een van buiten komend onheil, zoals blikseminslag, hagel- en steenslag, stroomuitval, natuurrampen, enz.;
d. indien gebreken en/of schade het gevolg zijn van installatie, montage, wijziging of reparatie door Koper en/of door derden.
e. indien de Koper zijn verplichtingen jegens KTS met betrekking tot het geleverde Product niet volledig is nagekomen, waaronder diens betalingsverplichtingen. g. KTS niet (tijdig) in de gelegenheid is gesteld tot onderzoek van de klacht en het eventueel herstellen van het gebrek.

Artikel 16: Aansprakelijkheid

16.1 Koper vrijwaart KTS voor elke aanspraak van Koper zelf en van derden, ter zake van schade voortvloeiend uit enig toerekenbaar handelen en/of nalaten van Koper of een door Koper ingeschakelde derde, in het kader van de uitvoering van de overeenkomst.

16.2. Koper is jegens KTS aansprakelijk voor schade en/of verliezen die Koper en/of derden toebrengen aan KTS, ingevolge enig toerekenbaar handelen en/of nalaten van Koper in de uitvoering van de overeenkomst.

16.3 Het hieronder onder a t/m c bepaalde vormt een aanvulling op de hiervoor vermelde leden van dit artikel, voor de Koper die een onderneming drijft, zoals bedoeld in artikel 1.3 van deze voorwaarden:

a. de Koper vrijwaart KTS volledig voor enige schade dan wel boetes die mochten voortvloeien uit de vaststelling door verantwoordelijke autoriteiten/instanties, dat Koper niet bevoegd is werkzaamheden te verrichten.
b. bij het einde van de overeenkomst, of zoveel eerder als KTS verzoekt, dient Koper alle bedrijfsmaterialen die betrekking hebben op (gezamenlijke) werken onverwijld in te leveren bij KTS.
c. de Koper draagt zorg voor een adequate verzekering van de risico’s samenhangend met zijn werkzaamheden.

Artikel 17 : Klachtenregeling

17.1 Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten binnen 8 dagen na oplevering volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij KTS. In geval van een beroep op een garantiebepaling,

dient Koper binnen 8 dagen na de ontdekking van het gebrek hiervan schriftelijk melding te maken aan KTS.

17.2 Bij KTS ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Wanneer een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstermijn vergt, wordt Koper hierover geïnformeerd.

17.3 KTS heeft 4 weken de tijd te om de klacht op te lossen, te vermeerderen met de levertijd van producten die ter oplossing van de klacht geleverd worden door derden, terwijl voorts rekening wordt gehouden met vertragingen die kunnen ontstaan door omstandigheden

als aanvragen vergunningen, benodigde voorzieningen en beschikbaarheid van personeel.

17.4 In geval van een klacht en/of onvolledige oplevering is Koper niettemin verplicht de volledige koopprijs te voldoen, tenzij de rechter de Koper het recht tot (gedeeltelijke) opschorting verleent.

17.5 In afwijking van het bepaalde in het eerste lid, geldt voor een Koper die een onderneming drijft als bedoeld in artikel 1.3, dat een klacht als bedoeld in het eerste lid binnen 3 werkdagen na oplevering schriftelijk dient te worden gemeld aan KTS.

Artikel 18 : Geschillen

18.1 Op overeenkomsten tussen KTS en de Koper waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing.

18.2 In geval van een geschil tussen KTS en de Koper kan door beide partijen het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rechtbank Gelderland, onverlet het recht van partijen om de rechter die op grond van de wet bevoegd is aan te zoeken. Indien Koper woonachtig, gevestigd of feitelijk verblijvend is buiten Nederland, kan de Koper het geschil alleen aanhangig maken bij de rechtbank te Arnhem.

18.3 In afwijking van het voorgaande lid geldt voor een

Koper die een onderneming drijft als bedoeld in artikel 1.3, dat het geschil uitsluitend wordt voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rechtbank Arnhem, tenzij KTS er de voorkeur aan geeft te dagvaarden voor de rechtbank van de vestigingsplaats van de Koper.

Artikel 19:  Aanvullende- en afwijkende voorwaarden

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen dienen schriftelijk te worden vastgelegd door KTS.